آموزشگاه عيلام

موسسه عيلام زنده برای سال ۲۰۱۶ ميلادی دوره های جديد آموزشی خود را ارائه می دهد.

قابل توجه اعضاء راه دور موسسه عيلام زنده

مطابق با رويای مينستری عيلام زنده ( ارميا ۴۹: ۳۸ ) سعی در رشد و  تجهيز و تربيت خادمين و رهبرانی سالم جهت پيشبرد ملکوت خدا در ميان فارسی زبانان می باشيم.

لذا آندسته از عزيزانی که مايلند که در دوره های آموزشی اين مينستری شرکت کنند دعوت ميشود که با ارسال يک ايميل تقاضای  عضويت خود را اعلام نمايند تا برای شما اصول عضويت فرستاده شود .

 

elamalive7@gmail.com

کلاسهای ما از نیمه ماه فوریه ۲۰۱۶  شروع خواهد شد.

 

دوره A

اين دوره شامل دو گروه از افراد زيرمی باشد.

 

 • گروه اول :              افراديکه  حقجو هستند و بعنوان اعضاء راه دور مايلند تحت آموزش در کليسای عيلام زنده درآيند                                                                                      بطوريکه شرکت کنندگان اين گروه  بتوانند در اين دوره ، رسيدگی و شير روحاني مناسب جهت رشد سالم را دريافت کنند .
 • گروه دوم:            افراديکه  ايماندار هستند اما مايلند به عضويت راه دور  موسسه عيلام زنده درآيند.

ايمانداران  با به عضويت درآمدن از راه دور می توانندبا تعليمی مشترک ، با ما هم خدمت شوند و از راه دور بر ايران و فارسی زبانان در دنيا تأثير بگذارند.

 • کل اين دوره دارای ۳ مرحله است. که هر مرحله از ۱۰ درس تشکيل شده، و مجموعاً ۳۰ درس خواهد بود که با دروس تعميد و عضويت به ۳۲ درس خواهد رسيد .
 • ( ترم اول ) دوره A-1 تحت عنوان (  ايمان مسيحی )
 • ( تروم دوم ) دوره A-2 تحت عنوان  ( زندگی در پادشاهی خدا )
 • ترم سوم ) دوره A-3 تحت عنوان ( شفا و آزادی در مسيح )

مدت زمان کل دوره حدود ۸ ماه بطول خواهد انجاميد ، که در پايان هر دوره ( ۱۰ درسی ) يک امتحان از شرکت کنندگان گرفته خواهد شد.

ايمان مسيحی                               

۱- آشنائی با کتابمقدس

۲- حقانيت کتابمقدس

۳- شناخت خدای کتابمقدس

۴- چگونگی خلق و آفرينش جهان

۵ -گناه و عواقب آن

۶-  مسيح شناسی

۷- هدف از مرگ مسيح

۸- اهميت قيام مسيح

۹- شناخت توبه واقعی

۱۰ – ايمان نجات بخش

۱۱-  درس تعميد

a1

 

زندگی در پادشاهی خدا           

۱-تولد تازه

۲-شناخت روح القدس

۳- پری روح القدس

۴-تعميد روح القدس

۵-ثمرات روح القدس

۶-تغذيه روحانی ودعا و پرستش

۷-پيروزی بر  حاکميت گناه

۸-تسليم کامل خود به خداوند

۹-بشارت موثر

۱۰-رابطه با کليسا

۱۱- اصول عضويت در کليسا

 a2

 

شفا و آزادی در مسيح

۱- شفا و آزادی چيست ؟

۲- شناخت دنيای روحانی- تاريکی

۳- سلسله مراتب ديوها و چگونگی اسير شدن

۴- چگونگی ورود لعنت و اسارت به انسان

۵-قدم اول-شناخت اولين حوزه لعنتها – فالگيری

۶- ادامه قدم اول-فالگيری دری باز بروی ديوها

۷-قدوم دوم- راستی در برابر  فريب و دروغ

۸-ادامه قدم دوم- واقعيت يا حقيقت ؟

۹- قدم سوم- بخشش در مقابل اسارت خشم

۱۰ -قدم چهار- فروتنی در برابر اسارت غروری

۱۱- قدم پنجم- اطاعت در مقابل سرکشی و نااطاعتی

۱۲- قدم ششم – آزادی در برابر بندگی و شکستن لعنتها

a3

دوره B

( ترم چهارم )  دوره B-1

هدف از اين دوره آموزشی رسيدگی و کمک به ايماندارنی است که دوره A را گذرانده اند و به عضويت رسمی کليسا  درآمده اند ، تا بتوانند شاگردان مسيح شده و يک زندگی پيروزمندانه مسيحی را تجربه کنند و آماده شوند که ملکوت خدا را با رشد در شخصيت و ايمانشان به جلو ببرند.

اين دوره شامل يکسري دروس تئوري و تکاليف عملي (هم کار انفرادي و هم کار تيمي) می باشد.

 • اين دوره از ۲ سری دروس ۱۰ تائی تشکيل شده که مجموعاً ۲۰ درس می باشد .
 • در اين دوره بجز تکاليف در پايان ترم يک امتحان گرفته خواهد شد.
 • شرکت کنندگان بايستی امتياز لازم را برای قبولی بدست آورند .
 • بطوريکه حضور در کلاس ۳۰ نمره دارد
 • انجام تکاليف ۳۰ نمره دارد
 • امتحانات هم ۴۰ نمره دارد که مجموعاً ۱۰۰ نمره خواهد شد.
 • شرکت کنندگان اين دوره بجز اينکه در کلاسهاي مخصوص اين دوره شرکت ميکند ، اين امتياز را دارندکه  تحت حمايت يک مسئول روحاني از راه دور قرار گيرند.

  شاگردی به سبک رابی

 • ۱- شاگردکيست ؟
 • ۲- عيسی و شاگردان
 • ۳- ايمان شاگرد
 • ۴- شنيدن صدای خدا
 • ۵- شناخت وسوسه
 • ۶- طرز تصميم گيری درست
 • ۷- موفقيت مالی
 • ۸- هدف از زندگی
 • ۹- پنج اصل رابطه سالم
 • ۱۰- پيروزی بر موانع

b1

( ترم پنجم )  دوره B-2

اين دوره آموزشی برای ايماندارانی است که دوره B-1 را پشت سر گذاشته و مايلند بدانند که خدا آنها را برای چه خدمتی دعوت نموده است .

در اين دوره به شناخت عطايای روحانی فردی و دريافت ديد و رويای خدا برای هر فرد خواهيم پرداخت.

بطوريکه در پايان اين دوره شخص بتواند نه فقط عطايای خود را شناخته بلکه دعوت خود در خداوند  تشخيص دهد و شروع کنند به ديگران کمک کنند تا آنها نيز دعوت و خواندگی شان را پيدا کنند.

 • اين دوره از يکسري دروس تئوري و عملي (هم کار انفرادي و هم کار تيمي) تشکيل شده است.

اين دوره از ۱۰درس بعلاوه يک جلسه کارگاه عملی تشيکيل شده است.

       عطايای روحانی

 • ۱- شناخت عطايای روحانی
 • ۲- تقسيم بندی عطايای روحانی
 • ۳- طرز استفاده درست عطايا در کليسا
 • ۴- بررسی عطايای خدمتی
 • ۵- بررسی عطايای پنجگانه تجهيز
 • ۶- عطايای قوتی روح القدس
 • ۷- تست عطايا
 • ۸- دعوت و مسح و اقتدار و دستگذاريها
 • ۹- ديد و رويای الهی
 • ۱۰-هدفگذاری در ديد و رويا
 • ۱۱-گارگاه عملی جهت پيدا کردن ديد و رويا و تحقق بخشيدن به آن

b2