دوره A

اين دوره شامل دو گروه از افراد زيرمی باشد.

  • گروه اول :              افراديکه  حقجو هستند و بعنوان اعضاء راه دور مايلند تحت آموزش در کليسای عيلام زنده درآيند                                                                                      بطوريکه شرکت کنندگان اين گروه  بتوانند در اين دوره ، رسيدگی و شير روحاني مناسب جهت رشد سالم را دريافت کنند .
  • گروه دوم:            افراديکه  ايماندار هستند اما مايلند به عضويت راه دور  موسسه عيلام زنده درآيند.

ايمانداران  با به عضويت درآمدن از راه دور می توانندبا تعليمی مشترک ، با ما هم خدمت شوند و از راه دور بر ايران و فارسی زبانان در دنيا تأثير بگذارند.

  • کل اين دوره دارای ۳ مرحله است. که هر مرحله از ۱۰ درس تشکيل شده، و مجموعاً ۳۰ درس خواهد بود که با دروس تعميد و عضويت به ۳۲ درس خواهد رسيد .
  • ( ترم اول ) دوره A-1 تحت عنوان (  ايمان مسيحی )
  • ( تروم دوم ) دوره A-2 تحت عنوان  ( زندگی در پادشاهی خدا )
  • ترم سوم ) دوره A-3 تحت عنوان ( شفا و آزادی در مسيح )

مدت زمان کل دوره حدود ۸ ماه بطول خواهد انجاميد ، که در پايان هر دوره ( ۱۰ درسی ) يک امتحان از شرکت کنندگان گرفته خواهد شد.

ايمان مسيحی                               

۱- آشنائی با کتابمقدس

۲- حقانيت کتابمقدس

۳- شناخت خدای کتابمقدس

۴- چگونگی خلق و آفرينش جهان

۵ -گناه و عواقب آن

۶-  مسيح شناسی

۷- هدف از مرگ مسيح

۸- اهميت قيام مسيح

۹- شناخت توبه واقعی

۱۰ – ايمان نجات بخش

۱۱-  درس تعميد

a1

زندگی در پادشاهی خدا           

۱-تولد تازه

۲-شناخت روح القدس

۳- پری روح القدس

۴-تعميد روح القدس

۵-ثمرات روح القدس

۶-تغذيه روحانی ودعا و پرستش

۷-پيروزی بر  حاکميت گناه

۸-تسليم کامل خود به خداوند

۹-بشارت موثر

۱۰-رابطه با کليسا

۱۱- اصول عضويت در کليسا

 a2

شفا و آزادی در مسيح

۱- شفا و آزادی چيست ؟

۲- شناخت دنيای روحانی- تاريکی

۳- سلسله مراتب ديوها و چگونگی اسير شدن

۴- چگونگی ورود لعنت و اسارت به انسان

۵-قدم اول-شناخت اولين حوزه لعنتها – فالگيری

۶- ادامه قدم اول-فالگيری دری باز بروی ديوها

۷-قدوم دوم- راستی در برابر  فريب و دروغ

۸-ادامه قدم دوم- واقعيت يا حقيقت ؟

۹- قدم سوم- بخشش در مقابل اسارت خشم

۱۰ -قدم چهار- فروتنی در برابر اسارت غروری

۱۱- قدم پنجم- اطاعت در مقابل سرکشی و نااطاعتی

۱۲- قدم ششم – آزادی در برابر بندگی و شکستن لعنتها

a3