دوره B

( ترم چهارم )  دوره B-1

هدف از اين دوره آموزشی رسيدگی و کمک به ايماندارنی است که دوره A را گذرانده اند و به عضويت رسمی کليسا  درآمده اند ، تا بتوانند شاگردان مسيح شده و يک زندگی پيروزمندانه مسيحی را تجربه کنند و آماده شوند که ملکوت خدا را با رشد در شخصيت و ايمانشان به جلو ببرند.

اين دوره شامل يکسري دروس تئوري و تکاليف عملي (هم کار انفرادي و هم کار تيمي) می باشد.

 • اين دوره از ۲ سری دروس ۱۰ تائی تشکيل شده که مجموعاً ۲۰ درس می باشد .
 • در اين دوره بجز تکاليف در پايان ترم يک امتحان گرفته خواهد شد.
 • شرکت کنندگان بايستی امتياز لازم را برای قبولی بدست آورند .
 • بطوريکه حضور در کلاس ۳۰ نمره دارد
 • انجام تکاليف ۳۰ نمره دارد
 • امتحانات هم ۴۰ نمره دارد که مجموعاً ۱۰۰ نمره خواهد شد.
 • شرکت کنندگان اين دوره بجز اينکه در کلاسهاي مخصوص اين دوره شرکت ميکند ، اين امتياز را دارندکه  تحت حمايت يک مسئول روحاني از راه دور قرار گيرند.

  شاگردی به سبک رابی

 • ۱- شاگردکيست ؟
 • ۲- عيسی و شاگردان
 • ۳- ايمان شاگرد
 • ۴- شنيدن صدای خدا
 • ۵- شناخت وسوسه
 • ۶- طرز تصميم گيری درست
 • ۷- موفقيت مالی
 • ۸- هدف از زندگی
 • ۹- پنج اصل رابطه سالم
 • ۱۰- پيروزی بر موانع

b1

( ترم پنجم )  دوره B-2

اين دوره آموزشی برای ايماندارانی است که دوره B-1 را پشت سر گذاشته و مايلند بدانند که خدا آنها را برای چه خدمتی دعوت نموده است .

در اين دوره به شناخت عطايای روحانی فردی و دريافت ديد و رويای خدا برای هر فرد خواهيم پرداخت.

بطوريکه در پايان اين دوره شخص بتواند نه فقط عطايای خود را شناخته بلکه دعوت خود در خداوند  تشخيص دهد و شروع کنند به ديگران کمک کنند تا آنها نيز دعوت و خواندگی شان را پيدا کنند.

 • اين دوره از يکسري دروس تئوري و عملي (هم کار انفرادي و هم کار تيمي) تشکيل شده است.

اين دوره از ۱۰درس بعلاوه يک جلسه کارگاه عملی تشيکيل شده است.

       عطايای روحانی

 • ۱- شناخت عطايای روحانی
 • ۲- تقسيم بندی عطايای روحانی
 • ۳- طرز استفاده درست عطايا در کليسا
 • ۴- بررسی عطايای خدمتی
 • ۵- بررسی عطايای پنجگانه تجهيز
 • ۶- عطايای قوتی روح القدس
 • ۷- تست عطايا
 • ۸- دعوت و مسح و اقتدار و دستگذاريها
 • ۹- ديد و رويای الهی
 • ۱۰-هدفگذاری در ديد و رويا
 • ۱۱-گارگاه عملی جهت پيدا کردن ديد و رويا و تحقق بخشيدن به آن

b2