برنامه ۱۰ روز ، روزه و دعا تا پنطيکاست

تا تشخيص اراده خدا برای هرکدام از ما در تولد کليسا

ليكن چون روح القدس بر شما مي آيد، قوّت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود،

( اعمال روسولان ۱: ۸ )

کلام خدا درباره روح القدس بسيار سخن گفته ، با اينکه کليسا درباره روح خدا بسيار شنيده، اما شايد آنقدر

روح القدس را شخصاً تجربه نکرده باشد .

اغلب ايمانداران آنقدر که از عيسا و خدای پدر شنيده اند، درباره روح القدس شهادتهای کمتری به گوش ميرسد.

مسيح در يوحنا ميگويد هر که در من بماند و من در او ……

آيا نبايد به همان اندازه در خدای پدر و به همان اندازه در روح القدس بمانيم ؟

آمين که هر که ايمان حقيقی به عيسای مسيح دارد روح القدس در اوست اما آيا ما هم در روح خدا هستيم؟

برای اينکه در او باشيم و تجربيات تازه ای در روح القدس داشته باشيم، خوب است که تعدادی از اسامی و عملکردهای روح القدس را بشناسيم.

روح قدوسيت ، روح حکمت ، روح مکاشفه ، روح قوت ، روح نبوت، روح تسلی ، روح مشورت ، روح فهم،

روح راستی ، روح جلال، روح علم، روح فيض، روح حيات ، روح سخاوت ، روح شفاعت ، روح غيرت،

روح اطاعت ، روح تاديب، روح خدا، روح خداترسی، روح رهبری و هدايت، روح انصاف، روح محبت،

روح عيسا، روح پدر،روح شهادت، روح معرفت، روح فضل ، روح فطانت، روح حل معماها، روح مسح و …………    

عيسی مسيح بعد از اينکه در جلو چشمان ايشان به آسمان برده شد به شاگردانش حکمی را داد که برويد و در اورشليم بمانيد تا قوت روح القدس بر شما آيد، يعنی تمامی اين ابعاد مختلف و عملکرد روح القدس آمده و بر شما عمل کند.

تمامی ايشان که به ۱۲۰ نفر ميرسيدند به بالا خانه ای رفتند و به مدت ۱۰ روز در دعا بودند که در روز دهم ناگاه روح القدس بر ايشان ريخته و همگی پر از روح القدس گشتند و به زبانهای تازه سخن گفتند و کليسا متولد شد.

و بعد از آن از دستان کليسا ، آيات و معجزات بسيارديده ميشد و خدا از اين طريق کليسا کلام خود را ثابت کرده و جلال خود را در ميان امتها ظاهر می نمود.

پس بيائيم همچون حکيمان ، زمانهای خدا را دريابيم و خود و خدا را بشناسيم و بدانيم که من بعنوان يک عضو هدف خدا از تولد من در اين کليسا چيست؟ نه اينکه ايام عمر خود را به دور کوهی بگرديم که در آن نه آرامی نه شادی نه اميد و نه برکت و نه انتها و مقصدی است.

لذا باشد که هر کدام از ما در اين ايام مذبح خود را بازسازی کنيم تا آتش روح خدا آمده بر قربانيهای پسنديده قرار گرفته و ما را فرا گيرد. بنام عيسای مسيح ، آمين

  • روز اول :                      ( روح آيات و معجزات و قوات ) جمعه  ۱۱. Mai. 2018  

پيدايش ۱: ۲۶ و ۲۸    داوران ۱۳: ۲۵ و ۱۴: ۵ و ۶ – ۱۹ و ۱۵: ۱۴- ۱۵ دوم پادشاهان ۲: ۹  اشعيا ۱۱: ۲- ۳

اشعيا ۶۱ : ۱- زکريا ۴: ۶  لوقا ۲: ۴۰ اعمال ۸: ۱۳ روميان ۸: ۲۶  و ۱۵: ۹ افسسيان ۳: ۱۶ و ۵: ۱۸

  • روز دوم:                    ( روح اطاعت ) شنبه ۱۲. Mai. 2018  

اعداد ۱۴ : ۲۴  اشعيا ۱۱: ۲- ۳ اعمال ۵: ۳۲  

  • روز سوم:                 ( روح حکمت و فهم و معرفت )يکشنبه ۱۳. Mai. 2018  

اشعيا ۱۱: ۲- ۳  پيدايش ۴۱ : ۳۸ خروج ۲۸: ۳  خروج ۳۱ : ۳ تثنيه ۳۴ : ۹ دانيال ۵: ۱۲ مرقس ۱۳: ۱۱

لوقا ۲: ۴۰  اعمال ۶: ۳

  • روز چهارم:             ( روح نبوت ) دو شنبه ۱۴. Mai. 2018  

اول تواريخ ۲۵: ۱  اول سموئيل ۶: ۹- ۱۰ و  ۱۰: ۵ و ۱۹: ۲۳ دوم سموئيل ۲۳: ۲ حزقيال ۲: ۲

يوئيل ۲: ۲۸- ۲۹   لوقا ۱: ۶۷ دوم پطرس ۱: ۲۱

  • روز پنجم:               ( روح مسح کننده ) سه شنبه ۱۵. Mai. 2018   

اشعيا ۶۱: ۱- ۳ اول سموئيل ۱۶: ۱۳

  • روز ششم:              ( روح عبادت و پرستش ) چهار شنبه ۱۶. Mai. 2018   

دوم تواريخ ۵: ۱۳ مزمور ۲۲: ۳  متی ۲۲: ۳۷ يوحنا ۴: ۲۳- ۲۴ يهودا ۱: ۲۰  

  • روز هفتم:             ( روح پادشاهی و آزادی) پنجشنبه ۱۷. Mai. 2018  

اول سموئيل ۱۶: ۱۳   متی ۱۲: ۲۸ اعمال ۱۰: ۳۸  و ۱۶: ۱۸

  • روز هشتم:          ( روح زندگی و شادمانی ) جمعه  ۱۸. Mai. 2018  

مزمور ۵۱: ۱۰- ۱۱ اشعيا ۳۲: ۱۵ حزقيال ۳۶: ۲۶  و ۳۷: ۱- ۷ اعمال ۱۳: ۵۲ روميان ۸: ۶ و ۱۴: ۱۷

روميان ۱۵: ۱۳ دوم قرنتيان  ۶: ۶ و ۱۳: ۱۴ غلاطيان ۵: ۱۶ و ۲۲ و ۲۵

  • روز نهم ( روح قدوس ) شنبه ۱۹. Mai. 2018

اشعيا ۶۳: ۱۰  اعمال ۵: ۳ و ۷: ۵۱  متی ۱۲: ۳۱ اول قرنتيان ۳: ۱۶

  • روز دهم ( تعميد روح  و عطايای روحانی) يکشنبه پنطيکاست ۲۰. Mai. 2018  

لوقا ۳: ۱۶  يوحنا ۱: ۳۳ اعمال ۲: ۴ و ۱۰: ۴۴- ۴۶  و ۱۱: ۱۵- ۱۶ و اول قرنتيان ۱۲: ۴ – ۱۰ و ۱۴: ۱۵