موسسه *Elam alive Ministries*   ( عيلام زنده ) يک موسسه **ميان فرقه ای ** است ، که تمايل دارد با همه کليساها و سازمانهاي ايراني و غير ايراني مسيحي که براي تحقق وعده خدا در ارميا ۴۹ : ۳۸ – ۳۹ ( ادامه مطلب )

در خصوص عيلام( چه درون کشور چه خارج از کشور ) خوانده شده اند ، همکاري داشته باشد .

واژه Elam alive Ministries به ما يک شناخت و ديد  و رويا در مورد ، شيوه حرکت و مردمی که در ميان آنها خدمت مي کنيم را مي دهد.

** اين واژه تمايل ما را به همکاري ، دور از هر مرز فرقه اي و تفاوتهاي تعليمي و آموزه اي ( بجز مواردي که اساس و تعليم ، ايمان و نجات را خدشه دارد کند ) با ساير کليساها را نشان مي دهد .

*** ما به نظرهاي تمام افرادي که مخالف ما هستند احترام مي گذاريم .

ما بر اين باور هستيم که خدا شروع به تحقق بخشيدن به وعده خود در ارميا ۴۹ در خصوص ( عيلام ) که همين ايران کنوني و کشورهاي اطراف مي باشد ، نموده است.

با وجوديکه اين خداوند است که جانها را نجات داده و نبوتها را تحقق مي بخشد ، اما او ما را در اين امور به همکاري با خود دعوت کرده .

**** لذا موسسه Elam alive Ministries ( عيلام زنده ) بر اين باور است که خدا ميخواهد از طريق ما و همکاری با ساير کليساها و موسسه های مسيحی ، روی ايران و ايرانی و فارسی زبانان داخل و بيرون ايران تأثير بگذارد.

ما بر اين باور هستيم که خدا نه تنها کليساها را براي تحقق بخشيدن به هدفهايش انتخاب نموده ، بلکه از سازمانها نيز استفاده          مي نمايد .

به اين دليل موسسه Elam alive Ministries ابزاري در دست خداست ، بجهت عملي شدن وعده او در ارميا ۴۹ در خصوص ايران و کشورهاي اطراف.