ایمان ما

   ما ايمان داريم،  ۱ که خداپادشاهی ابدی است۲. او بی انتها۳، غيرقابل تغيير۴، روح۵، کامل ۶و در قدوسيت۷، حکمت۸، مهربانی۹، عدالت۱۰، قدرت۱۱  و محبت۱۲مطلق است. ( ادامه مطلب )