اعجاز خلقت مادر

از هنگاميکه خداوند مشغول خلق کردن …