رویای ما

موسسه Elam alive Ministries ( عيلام زنده ) می کوشد تا از طريق تجهيز رهبرانی سالم و متعهد در تاسيس کليسای فارسی زبان در جايهای مختلف شرايط را برای تحقق وعده خدا در ارميا ۴۹ در خصوص عيلام مهيا سازد.