جوانان کليسای عيلام زنده تصميم دارند که(ادامه مطلب)

سمينار زمستانی  جوانان

کليسای جوانان عيلام زنده در حال حاضر در کنفرانس زمستانی از جهارشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ تا ۱ ژانويه ۲۰۱۶ بسر می برد.

موضوع کنفرانس امسال

افسسيان ۴: ۱ ( بيائيد به شايستگی آن دعوتی که به آن فراخوانده شده ايد رفتار کنيد.)

تمام پيغامها و پرستشهائی که جوانان در اين سمينار می آورند در اين مسير جلو ميرود.

به اميد خدا بزودی برنامه های ضبط شده در وب سايت ، يوتيوپ، فيس بوک و تلکرام پخش خواهد شد.