در اين سمينار به شناخت علامتهای افراد ديو زده پرداخته ميشود.


سمينار اخراج ارواح ۱ 

 11

در اين سمینار به شناخت دنيای تاريکی – علت سقوط شيطان – شناخت نيروهای تاريکی و اسامی آنها پرداخته ميشود.

اين سمینار کمک ميکند که ما بدانيم جنگ روحانی چيست ؟

انواع جنگ روحانی را بشناسيم.

فرق بين مشکلات روانی و اسارت چيست ؟

لعنت چيست ؟ و چگونه می آيد . انواع لعنتها و موضوعات بسيار ديگر که برای همه ايمانداران جزو سوالات پيچيده و بی جواب است.

سمينار اخراج ارواح ۲

 22

در اين سمينار به شناخت علامتهای افراد ديو زده پرداخته ميشود.

فرق بين اسارت و ديوزدگی

آيا ايماندار می تواند ديو داشته باشد؟

چگونه بايد آماده و تجهيز شويم برای اخراج ديو از افراد اسير.


سمينار اخراج ارواح ۳ 

 33

در اين سمینار به ۴ قدم برای اخراج ديو پرداخته ميشود که ۲ قدم در اين سمينار و مابقی در سمينار چهارم موجود می باشد.

قدم اول : روبروئی با ديو

در اين سمينار به چگونگی شناخت وضعيت شخص ديو زده پرداخته ميشود.

دليل ديوزدگی – شناخت نقاط دردهای احساسی در شخص – دلائل طردشدگی –

قدم دوم : تشخيص و شناسائی ديو

شناخت نام ديوها – عملکرد ديوها – ماموريت ديو


سمينار اخراج ارواح ۴ 

 44

در اين سمینار  به ۴ قدم برای اخراج ديو پرداخته ميشود که ۲ قدم در اين دی وی دی و مابقی در سمينار چهارم موجود می باشد.

قدم سوم : رسيدگی و برخوردجدی با ديو

در اين سمينار به چگونگی بستن و خلع سلاح کردن اقتدار قانونی ديوها پرداخته ميشود.

شناخت دلايل ديوزدگی – شناخت نقاط دردهای احساسی عاطفی در شخص که مقرّ قدرت ديوهاست – و دلائل طردشدگی  که يکی از دلايل مهم اسارت می باشد.

قدم چهارم : چگونگی فرماندادن واخراج ديوها

در اين بخش توضيح داده ميشود که درهنگام مقاومت ديوها هنگام اخراج چگونه بايد اقتدار قانونی آنها را شکست. و روبرو شدن با موارديکه غير قابلپيشبينی هستند.


سمينار اخراج ارواح ۵

 55

 در اين سمینار به شناخت ۴ديو برتر پرداخته ميشود.در مطالعه کتابمقدس و تجربيات مشاهده ميشود ۴ ديو است که بيشترين آسيبهای احساسی ، عاطفی را به انسانها وارد ميکند که چگونگی آزاد شدن از ايناسارتها توضيح داده ميشود.