موسسه Elam alive Ministries ( عيلام زنده ) می کوشد تا از طريق تجهيز رهبرانی سالم و متعهد در تاسيس کليسای فارسی زبان در جايهای مختلف شرايط را برای تحقق وعده خدا در ارميا ۴۹ در خصوص عيلام مهيا سازد.

ما بر اين باور هستيم که خدا نه تنها کليساها را براي تحقق بخشيدن به هدفهايش انتخاب نموده ، بلکه از سازمانها نيز استفاده مي نمايد .

سازمانها مي توانند نقش حمايت کننده از کليساهاي محلي را بعهده داشته باشند و در گسترش ملکوت خدا در سطح جهاني  ، نقش مهمي را ايفا کنند .

اين سازمانها مي توانند ، سازمانهاي خدمتي باشند که با حمايتهاي خدمتي خود با ما همکاري مي کنند . و يا مي تواند سازمانهاي تجاري ، بوده و از طريق امور مالي اين موسسه را حمايت و پشتيباني کنند .

به اين دليل موسسه Elam alive Ministries ابزاري در دست خداست ، بجهت عملي شدن وعده او در ارميا ۴۹ در خصوص ايران و کشورهاي اطراف.