سلام ببخشین یه سوال داشتم در مورد طلسم شدگی شدید میتونین جوابمو بدین

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسش های شماسلام ببخشین یه سوال داشتم در مورد طلسم شدگی شدید میتونین جوابمو بدین
مخفی 4 سال قبل
عضو سایت پاسخ داده شده 50 سال قبل

درودخدمت برادران و خواهرهای ک دارید در بدن مسیح خدمت می کنیننزدیکا شش ساله به مسیح ایمان اوردم و هروزش برام تازگی داره و یک زندگی ماورای داشتم و دارم<همچیز خوب تا بواسطه ایمانم از کارم اخراج شدمو الان حدود دوو الی دوساله نیمه ساله زندگیم دربیابانه.تا چند ماهه پیش ساعت شش صبح ی رویا دیدم ک بهتر بگم روحی من وبه بیابان برد<و اونجا گردوندم وبعد از ی لوله خییلی تنگ ردشدیم <از پشت ی ندا بهم گفت این دوسالی ک تحمل کردی از دره تنگ رد شدیو چند روز پیش کلام برام باز شد ک روح خدا عیسی رو به بیابان برده<درست عین خواب من.خیلی بهم فشار می اومد وازاین طرف اطلاعات خط مو بشدت کنترل کرده بود و دوستم گرفته بود شماره من و گذاشته بودن جاوش ک این شماره کیه؟از لحاظ مالی <روحی وروحانی بعضی وقتا با ی حالت اشفته بلند می شدم احساس میکردم روالقدس من و ول کرده و خداوند ازم دوره ویا بغض میکردم میگفتم نکنه نجاتمو از دست دادم<خواستم بپرسم منظور ازبیابان و چرا خداوند اینکارو کرده بامن.اذیت هستم ولی خداوندمو بیش از همه اینا دوست دارم و این باعث میشه تحمل کنموجواب سوالمو بدید .وبرام کارمم در دعا باشید.دوست دارم بدرود.