(موعظه کوتاه)ایماندار خوانده شده در انجیل سلامتی زندگی کند( ۱۹.۰۴.۲۰۱۵)

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه – با انجیل سلامتی تسلی و قوت برای هم باشیم ( ۱۹.۰۴.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری