(موعظه کوتاه – با انجیل سلامتی تسلی و قوت برای هم باشیم ( ۱۹.۰۴.۲۰۱۵

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری