( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جنگ بر سر ايران نيست ، جنگ بر سر عدن است

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چرا در گذشته ايران بزرگ بود الان اينقدر کوچک

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری