( موعظه ) ردای عيسا يا ردای بارتيمایوس ؟ انتخاب کنید ۰۷.۰۹.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر ميخواهی خدا ترا بکار گيرد، بهانه نياراعتماد کن ۲۹.۰۴.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کوروش کبير اين پادشاه بزرگ هويتش را از کجا آموخت؟ ۲۶.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جنگ بر سر ايران نيست ، جنگ بر سر عدن است

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چرا در گذشته ايران بزرگ بود الان اينقدر کوچک

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری