( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جنگ بر سر ايران نيست ، جنگ بر سر عدن است

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چرا در گذشته ايران بزرگ بود الان اينقدر کوچک

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری