( موعظه ) صلح با خدای تثلیث ترا مسح و اقتدار میبخشد ۰۴.۱۱.۲۰۱۸

منتشر شده در آذر ۲۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در آذر ۲۴, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری