( موعظه ) صلح با خدای تثلیث ترا مسح و اقتدار میبخشد ۰۴.۱۱.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۹۹۹توسط کشيش سيامک زرگری