( موعظه ) صلح با خدای تثلیث ترا مسح و اقتدار میبخشد ۰۴.۱۱.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در فروردین ۷, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری