(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در آبان ۲۳, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری