( موعظه ) صلح با خدای تثلیث ترا مسح و اقتدار میبخشد ۰۴.۱۱.۲۰۱۸

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در مهر ۲۸, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری