(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در مهر ۴, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری