(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در اردیبهشت ۴, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری