(موعظه کوتاه ) انسان به شباهت تثلیث

منتشر شده در تیر ۲۶, ۲۰۰۰توسط کشيش سيامک زرگری