( پيغام پرستشی ) ايستادن در جلال خدا ۰۱.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری