ناگاه آتشی ازآسمان

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

حضورخدا یا معجزه خدا؟ انتخاب تو چیست؟

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟ ۱۶.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۷, ۸۶۳۵توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چهارمین دزدان سبّت ۲۱.۱۰.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( پيغام پرستشی ) ايستادن در جلال خدا ۰۱.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری