( موعظه ) ششمين ستون حکمت ۰۱.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چهارمين ستون حکمت ، در مشورت قدرت بسيار است ۰۳.۰۹.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) سومين ستون حکمت – اعتماد به خدا ۲۷.۰۸.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دومين ستون حکمت – اطاعت يعنی رفتن زير اقتدار خدا ۱۳.۰۸.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه هفت ستون حکمت

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۶۷۰توسط کشيش سيامک زرگری