( موعظه ) ششمين ستون حکمت ۰۱.۱۰.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چهارمين ستون حکمت ، در مشورت قدرت بسيار است ۰۳.۰۹.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) سومين ستون حکمت – اعتماد به خدا ۲۷.۰۸.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه هفت ستون حکمت

منتشر شده در مهر ۴, ۱۶۷۰توسط کشيش سيامک زرگری