(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری