(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری