(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری