(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری