(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری