(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری