(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری