(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری