(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری