(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری