( موعظه ) دعا بهمراه روزه غير ممکن ها را ممکن ميکند ۰۶.۱۱.۲۰۱۶

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) روزه قوتی برای شکستن زنجيرهای اسارت ۳۱.۱۰.۲۰۱۶

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری