((پیام)) دعا و نبوت برای ایران

منتشر شده در خرداد ۲۶, -۴۵۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) دعا بهمراه روزه غير ممکن ها را ممکن ميکند ۰۶.۱۱.۲۰۱۶

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) روزه قوتی برای شکستن زنجيرهای اسارت ۳۱.۱۰.۲۰۱۶

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری