(موعظه کوتاه ) سبت یعنی ملاقات با عیسی و آرامی گرفتن

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۸۸۶توسط کشيش سيامک زرگری