به تو محتاجم

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۵۰۲توسط سرود پرستشی

ببار ژيلبرت

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۴۵۳توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در بهمن ۱, ۳۴۰۰توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۳۴۴توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در بهمن ۱, ۳۲۹۹توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۲۵۲توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۲۰۹توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۱۴۲توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۰۹۲توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در دی ۳۰, ۲۹۴۴توسط سرود پرستشی