به تو محتاجم

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۵۰۲توسط سرود پرستشی

ببار ژيلبرت

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۴۵۳توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در بهمن ۴, ۳۴۰۰توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۳۴۴توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در بهمن ۴, ۳۲۹۹توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۲۵۲توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۲۰۹توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۱۴۲توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در بهمن ۳, ۳۰۹۲توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در بهمن ۳, ۲۹۴۴توسط سرود پرستشی