به تو محتاجم

منتشر شده در تیر ۲۶, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار ژيلبرت

منتشر شده در تیر ۲۶, ۳۴۵۴توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در تیر ۲۶, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در تیر ۲۶, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در تیر ۲۵, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در تیر ۲۵, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی