به تو محتاجم

منتشر شده در مهر ۴, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار ژيلبرت

منتشر شده در مهر ۴, ۳۴۵۴توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در مهر ۳, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در مهر ۳, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در مهر ۴, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در مهر ۳, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در مهر ۴, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در مهر ۳, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در مهر ۳, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در مهر ۳, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی