به تو محتاجم

منتشر شده در آذر ۲۴, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار ژيلبرت

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۴۵۴توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در آذر ۲۴, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در آذر ۲۴, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در آذر ۲۳, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی