به تو محتاجم

منتشر شده در خرداد ۲۷, ۳۵۰۳توسط سرود پرستشی

ببار ژيلبرت

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۳۴۵۴توسط سرود پرستشی

ببار

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۳۴۰۱توسط سرود پرستشی

ببار ای باران روح خدا

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۳۳۴۵توسط سرود پرستشی

به زخمهايش شفا بخشيد

منتشر شده در خرداد ۲۷, ۳۳۰۰توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم هر روزه و هر دم

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۳۲۵۳توسط سرود پرستشی

بتو محتاجم

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۳۲۱۰توسط سرود پرستشی

به صحن قدست وارد شوم

منتشر شده در خرداد ۲۷, ۳۱۴۳توسط سرود پرستشی

به تو مينگرم

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۳۰۹۳توسط سرود پرستشی

به سویت می آیم

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۲۹۴۵توسط سرود پرستشی