(موعظه) چه کنم تا زندگی من در سَبّت قرار گیرد ۲۶.۰۸.۲۰۱۸

منتشر شده در مهر ۴, ۶۳۱۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پيغام سال ۲۰۱۸ – شالوم و ۵ معنی آن

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) پنج معنای شالوم

منتشر شده در مهر ۳, ۲۵۱۹توسط کشيش سيامک زرگری