( موعظه ) آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پيغام سال ۲۰۱۸ – شالوم و ۵ معنی آن

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) پنج معنای شالوم

منتشر شده در تیر ۲۵, ۲۵۱۹توسط کشيش سيامک زرگری