( موعظه ) چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟ ۱۶.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۶, ۸۶۳۵توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آیا در قلب و خانه ات آرامی است؟ ۱۸.۱۱.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پنجمین معنی شالوم خدای صلح و سلامتی ۲۸.۱۰.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چه کنم تا زندگی من در سَبّت قرار گیرد ۲۶.۰۸.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۷, ۶۳۱۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شفای قلب رنجيده از آنانيکه اصلاً انتظارش را نداشتی ۱۸.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پيغام سال ۲۰۱۸ – شالوم و ۵ معنی آن

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری