( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در تیر ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری