( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری