( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری