( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری