( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری