( موعظه جمعه صليب) ايلی ايلی لماسبقتنی ای خدا ، ای خدا چرا مرا ترک کردی؟

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری