(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری