(موعظه کوتاه) قدرت شفاعت در جنگهای روحانی

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری