( موعظه ) پيغام پسح پيغام عبور ما از لعنت و دريافت آزادی است ۱۶.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری