( موعظه ) پيغام پسح پيغام عبور ما از لعنت و دريافت آزادی است ۱۶.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری