( موعظه ) کوروش کبير اين پادشاه بزرگ هويتش را از کجا آموخت؟ ۲۶.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری