( موعظه ) کوروش کبير اين پادشاه بزرگ هويتش را از کجا آموخت؟ ۲۶.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری