( موعظه ) بعُد پنجم از ۷ بُعد محبت خدا ۲۲.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چهار بعُد از ۷ بُعد محبت خدا ۱۵.۰۷.۲۰۱۸

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) محبت يعنی رو بسوی ديگری داشتن ۲۹.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – خدای تو کیست؟حتماً ميگوئی اين چه سوالی است؟ ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

تو همان سکّهٔ گمشدهٔ عیسی هستی‌ ۲۵.۱۱.۲۰۱۲

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

سفره خدا ، شفای خدا ۱۰.۰۶.۲۰۱۲

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

نا‌ن میخواهی‌ یا دلی‌ خوش ؟ (کریسمس) ۳۰.۱۲.۲۰۱۲

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری