” موعظه “ردای ایلیا و تشخیص فصل های خدا ۱۳.۰۱.۲۰۱۹

منتشر شده در بهمن ۱, ۸۹۹۳توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پیغام سال ۲۰۱۹ ردای الیشع – دریافت مسحی مضاعف

منتشر شده در دی ۳۰, ۸۹۱۰توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟ ۱۶.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در دی ۳۰, ۸۶۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری