( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری