روح ایلیا در نبرد با روح ترس ومرگ

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) روح ایلیا در نبرد با روح ایزابل

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) روح ایلیا در فصلهای خدا ۲۰.۰۱.۲۰۱۹

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

” موعظه “ردای ایلیا و تشخیص فصل های خدا ۱۳.۰۱.۲۰۱۹

منتشر شده در فروردین ۶, ۸۹۹۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پیغام سال ۲۰۱۹ ردای الیشع – دریافت مسحی مضاعف

منتشر شده در فروردین ۶, ۸۹۱۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه ميتوان مسحی چون ايليا را داشت ؟ ۱۶.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۶, ۸۶۳۵توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری