( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری