کشیش سیامک زرگری- دعا ؛ هفتمین نهر جاری روغن مسح خدا ۰۱.۰۹.۲۰۱۹

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

رویای ایماندار مقتدر (پیغام نبوتی) – کشیش سیامک زرگری ۱۸.۰۸.۲۰۱۹

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهر روغن جاری( قسمت سوم ) ۱۴.۰۷.۲۰۱۹

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهرروغن جاری( قسمت دوم) ۰۷.۰۷.۲۰۱۹

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

کشیش سیامک زرگری – روح القدس وهفت نهرروغن جاری(قسمت اول) ۲۳.۰۶.۲۰۱۹

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

سه راه دریافت مسح

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ناگاه آتشی ازآسمان

منتشر شده در مهر ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری