( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری