( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در مهر ۲۶, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری