( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری