( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۲۷, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری