( موعظه ) احترام به مسح معجزه ميکند ۰۳.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در آذر ۲۱, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری