ملاقات با خدا – سهم کليسا در آزادی ايران

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ملاقات با خدا – آيا خدا در زندگی تو خدایی ميکند

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چهارمین دزدان سبّت ۲۱.۱۰.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری