( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری