( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری