( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری