( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری