ویژه برنامه کریسمس کليسای عيلام زنده ۲۳.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در دی ۳۰, ۸۷۵۹توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت خدای کريسمس – شناخت خدای تثليث است ۲۵.۱۲.۲۰۱۶

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۷۳۳توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری