ویژه برنامه کریسمس کليسای عيلام زنده ۲۳.۱۲.۲۰۱۸

منتشر شده در آذر ۲۳, ۸۷۶۰توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت خدای کريسمس – شناخت خدای تثليث است ۲۵.۱۲.۲۰۱۶

منتشر شده در آذر ۲۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در آذر ۲۳, ۳۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در آذر ۲۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری