( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری