( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری