( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری