( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری