( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری