( موعظه ) ای ايرانی تو بدبخت نيستی بلکه شاهزاده مسح شده خداوند هستی

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – بدنبال خود خدا یا برکت از خدا هستی؟ ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) برخيز زمان خدمت وشفاعت تو رسيده ، (مراسم شام خداوند )

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) زير نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) شيطان در اين فکر است که چطور ترا از ملکوت خدا بيرون کند

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زير چترت بپذير

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) شیطان به زیر افکنده شده، به زیر پایهایت نظر کن

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) در نام عیسی قدرت داری دروازه های جهنم را ببندی

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری