موعظه کوتاه – بدنبال خود خدا یا برکت از خدا هستی؟ ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) برخيز زمان خدمت وشفاعت تو رسيده ، (مراسم شام خداوند )

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) زير نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) شيطان در اين فکر است که چطور ترا از ملکوت خدا بيرون کند

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زير چترت بپذير

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) شیطان به زیر افکنده شده، به زیر پایهایت نظر کن

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) در نام عیسی قدرت داری دروازه های جهنم را ببندی

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری