(موعظه) اقتدار بستن دوازه های جهنم – قسمت دوم ۱۷.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چند قانون آسمان برای پیروزی در جنگ روحانی ۳۰.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) اقتدار بستن دروازه های جهنم ( اولين دروازه ) ۱۰.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) مسيح روی صليب تاج ترا از شيطان پس گرفت – قسمت اول

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اقتدارزنان در پادشاهی خدا ۲۵.۰۹.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) نقش زنان و مردان ايماندار در پادشاهی خدا ۱۸.۰۹.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری