( موعظه ) برای چه اينقدر ناآرامی ؟ ۱۱.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اورشليم شهر خداوند

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – آیا در خانه ات نان کافی هست؟ ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) قدرت خدای مامون ( پول)

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۷۴۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) با این آیه زندگی خود رامتحول کن!

منتشر شده در دی ۳۰, ۳۴۰۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) نگاهی به زندگی روت

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش هرمز شريعت

( موعظه ) پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

منتشر شده در دی ۳۰, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری