( موعظه ) برای چه اينقدر ناآرامی ؟ ۱۱.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اورشليم شهر خداوند

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – آیا در خانه ات نان کافی هست؟ ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) قدرت خدای مامون ( پول)

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۷۴۲توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) با این آیه زندگی خود رامتحول کن!

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۳۴۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) نگاهی به زندگی روت

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش هرمز شريعت

( موعظه ) پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری