( موعظه ) برای چه اينقدر ناآرامی ؟ ۱۱.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اورشليم شهر خداوند

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – آیا در خانه ات نان کافی هست؟ ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) قدرت خدای مامون ( پول)

منتشر شده در بهمن ۷, ۳۷۴۱توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) با این آیه زندگی خود رامتحول کن!

منتشر شده در بهمن ۷, ۳۴۰۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) نگاهی به زندگی روت

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش هرمز شريعت

( موعظه ) پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری