( موعظه ) برای چه اينقدر ناآرامی ؟ ۱۱.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ييغام نبوتی برای ايران ۳۱.۱۲.۲۰۱۷

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اورشليم شهر خداوند

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – آیا در خانه ات نان کافی هست؟ ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه )چگونه بدون ترس در دعا به حضور خدا برویم

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) قدرت خدای مامون ( پول)

منتشر شده در آبان ۲۷, ۳۷۴۲توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) با این آیه زندگی خود رامتحول کن!

منتشر شده در آبان ۲۷, ۳۴۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) نگاهی به زندگی روت

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش هرمز شريعت

( موعظه ) پنطيکاست يعنی انجام کارهای غير ممکن

منتشر شده در آبان ۲۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری