( موعظه ) ميخواهم دوست تو باشم ای خدا و بابايم

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زير چترت بپذير

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ايماندار ردای مسح تو کجاست؟

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با ابلیس مقاومت کن تا از تو بگریزد

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) خداوندا بیا پادشاهی خود را در قلبم بنا کن

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندگی ما با باورهایمان عوض می شود نه با آرزوهایمان

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

(موعظه پیغام سال۲۰۱۴) چون روح القدس بر تو آید ، قوت خواهی یافت

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) با مسيح پادشاهی کن

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اززندان فریب آزاد شو

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری