(موعظه) نبوت فرصت خدا برای تبدیل زندگی است

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اشتباهاتت را تکرار مکن

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه شام خداوند) از جهنم درون آزاد شو

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) برخیز و تاجت را بر سر بگذار

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) آیا می خواهی از زندان افکار خود آزاد شوی؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اینکه مسیح در تو هست آمین ولی آیا تو در مسیح هستی؟

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندان افکار (۳)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندان افکار (۲)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندان افکار (۱)

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) پنطیکاست و قدرت نبوت

منتشر شده در فروردین ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری