(موعظه) نبوت فرصت خدا برای تبدیل زندگی است

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اشتباهاتت را تکرار مکن

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه شام خداوند) از جهنم درون آزاد شو

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) برخیز و تاجت را بر سر بگذار

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) آیا می خواهی از زندان افکار خود آزاد شوی؟

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اینکه مسیح در تو هست آمین ولی آیا تو در مسیح هستی؟

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندان افکار (۳)

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندان افکار (۲)

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) زندان افکار (۱)

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) پنطیکاست و قدرت نبوت

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری