( موعظه جمعه صليب) ايلی ايلی لماسبقتنی ای خدا ، ای خدا چرا مرا ترک کردی؟

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی جمعه صليب همراه با شام خداوند

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جمعه پاک – شامگاه بود و عيسی نان را پاره کرد و گفت

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا عيسی با تو هست؟ به همراه مراسم شام خداوند

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) برخيز زمان خدمت وشفاعت تو رسيده ، (مراسم شام خداوند )

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) سفره خداوند ( برنامه نوروز)

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) در طوفانهای زندگی ( شام خداوند)

منتشر شده در خرداد ۲۶, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری