جلسه عبادتی پرستشی جمعه صليب همراه با شام خداوند

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جمعه پاک – شامگاه بود و عيسی نان را پاره کرد و گفت

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا عيسی با تو هست؟ به همراه مراسم شام خداوند

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) برخيز زمان خدمت وشفاعت تو رسيده ، (مراسم شام خداوند )

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) سفره خداوند ( برنامه نوروز)

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) در طوفانهای زندگی ( شام خداوند)

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری