( موعظه ) برای چه اينقدر ناآرامی ؟ ۱۱.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايماندار آيا قوانين دنيای روحانی را ميشناسی ؟ ۱۴.۰۵.۲۰۱۷

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) به آرامی خدا وارد شو تا به خوشی روح القدس زندگی کنی ۰۳.۰۴.۲۰۱۶

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) ایمان یعنی چی؟ ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در مرداد ۳۱, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری