( موعظه کوتاه ) ایمان یک انتخاب است ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه) سه نوع ایمان در کتاب مقدس وجود دارد ۲۵.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چگونه به ايمانم کمک کنم تا بتواند کوهها را جابجا کند

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – عادل به ايمان زيست ميکند نه به احساس ۱۲.۰۴.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – برای نزدیک شدن به خدا عامل فاصله را بردار ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – تمامی زمین ملک خداست و ما متعلق به اوهستیم ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – تمامی وجودت را همچون قربانی به خدا تقدیم کن ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – خدای تو کیست؟حتماً ميگوئی اين چه سوالی است؟ ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری