( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

( موعظه کوتاه) هرگاه هديه ای ميگيری بدان که خدا به تو ميگويد دوستت دارد

منتشر شده در فروردین ۶, ۱۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری