( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط رزيتا زرگری

( موعظه کوتاه) هرگاه هديه ای ميگيری بدان که خدا به تو ميگويد دوستت دارد

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری