( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

( موعظه کوتاه) هرگاه هديه ای ميگيری بدان که خدا به تو ميگويد دوستت دارد

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری