( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

واژه هفتم >> قدرت نام عیسی

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر ميخواهی همچون اليشع باشی پس بدنبال ايليا راه برو ۰۸.۰۵.۲۰۱۶

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) کلید رفتن به حضور خدا ۰۴.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری