الیشع! آیا ایلیا خود را میشناسی ؟

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

واژه هفتم >> قدرت نام عیسی

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر ميخواهی همچون اليشع باشی پس بدنبال ايليا راه برو ۰۸.۰۵.۲۰۱۶

منتشر شده در شهریور ۲۹, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری