واژه هفتم >> قدرت نام عیسی

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر ميخواهی همچون اليشع باشی پس بدنبال ايليا راه برو ۰۸.۰۵.۲۰۱۶

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) کلید رفتن به حضور خدا ۰۴.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) معنای ساکن شدن در خداوند ۰۴.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری