الیشع! آیا ایلیا خود را میشناسی ؟

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( درپس واژه ) شناخت يهوه رافا – خدای شفادهنده

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

واژه هفتم >> قدرت نام عیسی

منتشر شده در بهمن ۳, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری