واژه هفتم >> قدرت نام عیسی

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) کلید رفتن به حضور خدا ۰۴.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) معنای ساکن شدن در خداوند ۰۴.۱۰.۲۰۱۵

منتشر شده در آبان ۲۲, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری