تشنگی روحانی ۱۰.۰۶.۲۰۰۷

منتشر شده در آذر ۲۱, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

یک خدا و ۷ معجزه ۲۳.۱۲.۲۰۰۷

منتشر شده در آذر ۲۱, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

سهم ما در دریافت برکات خداوند – بازگشت و توبه -پارت۲ ۰۸.۰۸.۲۰۰۵

منتشر شده در آذر ۲۱, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

سهم ما در دریافت برکات خداوند – بازگشت و توبه -پارت۱ ۰۸.۰۸.۲۰۰۵

منتشر شده در آذر ۲۱, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جشن میلاد مسیح ۱۷.۱۲.۲۰۰۵

منتشر شده در آذر ۲۱, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه کوتاه ) پيغامی برای همه مسيحيان جهان گوش کنيد

منتشر شده در آذر ۲۱, ۳۵۴توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) درد از خدا نيست

منتشر شده در آذر ۲۱, ۵۹۹۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) همه ی اتفاقهای تو زندگيم تقصير خداست!

منتشر شده در آذر ۲۱, ۵۷۷توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه) آگاه باش و هر چيز را تقصير جامعه و شرايط نيندازيم

منتشر شده در آذر ۲۱, ۲۹۲۳توسط کشيش سيامک زرگری