(موعظه)چگونه میتوان قدرت شیطان را بست؟

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت ديو مامون و شکستن قدرت آن ۱۰.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شفای قلبهای زخمی ۱۵.۰۴.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليد شکستن قدرت ترس و نا اميدی ۱۱.۰۳.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) خداوندا زخمهايم را شفا بده ۰۴.۰۲.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت دنيای تاريکی واقتدار بستن دروازه های جهنم ۱۹.۱۱.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۷۵۵۴توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چه روحی ترا هدايت ميکند ؟ ۲۳.۰۴.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۴, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری