هفت بعد شخصیت الیشع(قسمت اول)

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

فصل تازه ، ردای تازه (۱۷.۰۲.۲۰۱۹)

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ردای عيسا يا ردای بارتيمایوس ؟ انتخاب کنید ۰۷.۰۹.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) چقدر مطمئن هستی که خدا ترا دوست دارد ؟ ۱۷.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) شناخت ديو مامون و شکستن قدرت آن ۱۰.۰۶.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) آيا بين خودت و وعدهای خدا فاصله ميبينی ؟ ۰۸.۰۴.۲۰۱۸

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جايگاه فرزندان در پادشاهی خدا ۱۶.۱۰.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جايگاه مردان در پادشاهی خدا ۲۱.۰۸.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری