( موعظه ) آيا بين خودت و وعدهای خدا فاصله ميبينی ؟ ۰۸.۰۴.۲۰۱۸

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جايگاه فرزندان در پادشاهی خدا ۱۶.۱۰.۲۰۱۶

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) جايگاه مردان در پادشاهی خدا ۲۱.۰۸.۲۰۱۶

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) نقش زنان و مردان ايماندار در پادشاهی خدا ۱۸.۰۹.۲۰۱۶

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( واژه هفتم ) تو ميتونی ، بلند شو

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( واژه هفتم ) شيطان دهانتو ببند و اينبار تو گوش کن

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( واژه هفتم ) کمربند راستی

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری