( موعظه ) ۷ تاج ايماندار- قسمت سوم ۱۸.۱۲.۲۰۶ برنامه کريسمس

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) مسيح روی صليب تاج ترا از شيطان پس گرفت – قسمت اول

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايماندار اگر مسح پادشاهی ميخواهی در عدالت قدم بردار

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه – دروغهای شیطان علیه کمربند راستی ماست ( ۱۹.۰۴.۲۰۱۵

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری