موعظه کوتاه – ارزش خدا در زندگی تو چقدر است ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – برای نزدیک شدن به خدا عامل فاصله را بردار ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – خدای ما با دردهای ما درد می کشد ۲۴.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – اگر مسيح جای تو بود چه ميکرد ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – آیا در خانه ات نان کافی هست؟ ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – برای دریافت شادی از آسمان خدا را احترام کن ۰۷.۰۶.۲۰۱۵

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) با مسیح در جاهای آسمانی

منتشر شده در خرداد ۳, ۲۶۱۱توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه کوتاه ) کلام خدا را بخوان تا در تو جسم گردد

منتشر شده در خرداد ۲, ۱۱۴۹توسط کشيش سيامک زرگری