( موعظه ) کوروش کبير اين پادشاه بزرگ هويتش را از کجا آموخت؟ ۲۶.۰۳.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) پرستش ، شکرگزاری و برکت دادن قدرت هر لعنت را ميشکند

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۲.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۵.۰۱.۲۰۱۵

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ( اولين جلسه سال ۲۰۱۷ ) ۰۸.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – برنامه کريسمس ۱۸.۱۲.۲۰۶

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ۷ تاج ايماندار- قسمت سوم ۱۸.۱۲.۲۰۶ برنامه کريسمس

منتشر شده در اردیبهشت ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری