( موعظه ) پرستش ، شکرگزاری و برکت دادن قدرت هر لعنت را ميشکند

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۲.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۵.۰۱.۲۰۱۵

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – برنامه کريسمس ۱۸.۱۲.۲۰۶

منتشر شده در مهر ۳, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری