( موعظه ) پرستش ، شکرگزاری و برکت دادن قدرت هر لعنت را ميشکند

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۲۲.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده ۱۵.۰۱.۲۰۱۷

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده ۱۵.۰۱.۲۰۱۵

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط رزيتا زرگری

جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – برنامه کريسمس ۱۸.۱۲.۲۰۶

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ۷ تاج ايماندار- قسمت سوم ۱۸.۱۲.۲۰۶ برنامه کريسمس

منتشر شده در تیر ۲۵, ۱۳۹۷توسط کشيش سيامک زرگری