(موعظه ) اطاعت دومين ستون از ۷ ستون حکمت ۰۶.۰۸.۲۰۱۷

منتشر شده در بهمن ۷, ۷۳۳۷توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) تو را در اريحا چکار است برگرد به اورشليم ۲۰.۱۱.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) نقش زنان و مردان ايماندار در پادشاهی خدا ۱۸.۰۹.۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايماندار اگر مسح پادشاهی ميخواهی در عدالت قدم بردار

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) پيغام سر سال۲۰۱۶

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – آیا ارزشهای خدا در زندگیت سر جایش است؟ ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری

موعظه کوتاه – برای نزدیک شدن به خدا عامل فاصله را بردار ۱۷.۰۵.۲۰۱۵

منتشر شده در بهمن ۷, ۱۳۹۸توسط کشيش سيامک زرگری